Algemene Voorwaarden

Download PDF versie

Algemene voorwaarden Wijnhelden Academy VOF

12 april 2023

Wijnhelden Academy VOF
Het Dorp 57E
5384 MB Heesch
www.wijnhelden.academy
KvK 88477681
NL864643731B01

Welkom bij Wijnhelden Academy!

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten die Wijnhelden Academy organiseert. Dit document is altijd opvraagbaar via onze website en er wordt een link getoond voorafgaand aan de definitieve inschrijving en betaling.

Door gebruik te maken van onze diensten ga je akkoord met de onderstaande voorwaarden.

Wettelijke leeftijdsgrens voor deelname
Deelnemers aan onze cursussen, proefavonden en andere activiteiten moeten ten minste 18 jaar oud zijn. Dit is in verband met de wettelijke leeftijdsgrens voor alcoholconsumptie in Nederland.

Inschrijving en betaling
Inschrijven kan uitsluitend via onze website. Bij inschrijving ben je bekend en ga je akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid van Wijnhelden Academy VOF. Bij inschrijving ben je verplicht om het verschuldigde bedrag vooraf te betalen. Indien je niet tijdig betaalt, behouden wij ons het recht voor om je inschrijving te annuleren. Ben jij als deelnemer aan een cursus, proefavond of activiteit door een derde persoon ingeschreven, dan zijn deze algemene voorwaarden nog steeds van toepassing. De persoon die een of meer deelnemers inschrijft via de website zal de deelnemer(s) op de hoogte stellen van onze algemene voorwaarden.

Annulering door de cursist
Annuleren kan alleen per e-mail. Annuleren van een cursus, proefavond of andere activiteit kan kosteloos tot 14 dagen voor aanvang van de cursus, proefavond of activiteit. Bij annuleren binnen 14 dagen voor aanvang ontvang je geen restitutie maar kun je wel een andere deelnemer jouw plaats geven.

Aantal deelnemers
Het minimum aantal deelnemers per cursus en proefavond is 10. Wanneer er voor een cursus of proefavond minder dan 10 deelnemers zijn ingeschreven, dan kunnen wij besluiten om de cursusdata te wijzigen of de cursus te annuleren.

Wijzigingen van de cursusdata of docent
Wijnhelden Academy behoudt zich het recht voor om cursusdata of docenten te wijzigen indien nodig.

Afbreken van de cursus door overmacht
Wijnhelden Academy behoudt zich het recht voor om de cursus af te breken door overmacht, zoals ziekte van de docent of andere onvoorziene omstandigheden.

Annuleren van de cursus door Wijnhelden Academy
Wijnhelden Academy behoudt zich het recht voor om de cursus, proefavond of andere activiteit te annuleren. Indien Wijnhelden Academy de activiteit annuleert, dan wordt het inschrijfgeld volledig terugbetaald.

Toelatingsbeleid
Wijnhelden Academy behoudt zich het recht voor om deelnemers te weigeren of de toegang te ontzeggen bij wangedrag.

Geen aansprakelijkheid voor alcoholgebruik
Wij vinden het belangrijk dat onze cursisten op een veilige en verantwoorde manier kunnen genieten van wijn en alle activiteiten die wij organiseren. Wij willen benadrukken dat alcoholgebruik risico’s met zich meebrengt en dat wij geen aansprakelijkheid accepteren voor eventuele schade of letsel als gevolg van het gebruik van alcohol voor, tijdens of na onze activiteiten. Daarnaast verwachten wij van onze cursisten dat zij verantwoordelijk omgaan met alcohol en zich houden aan de geldende wet- en regelgeving.

Geen aansprakelijkheid door vermissing of schade
Wijnhelden Academy is niet aansprakelijk voor enige schade of vermissing van persoonlijke eigendommen tijdens de cursus, proefavond of andere activiteit.

Aansprakelijkheid
Wijnhelden Academy is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van onze diensten. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en immateriële schade.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten op onze website, logo’s, teksten, afbeeldingen en andere materialen berusten bij Wijnhelden Academy en mogen niet zonder toestemming van ons worden verveelvoudigd, verspreid of openbaar gemaakt.

Cursusmateriaal en copyright
Het cursusmateriaal dat wij verstrekken is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik en mag niet zonder toestemming van Wijnhelden Academy worden vermenigvuldigd, verspreid of openbaar gemaakt. Alle intellectuele eigendomsrechten op het door ons ontwikkelde cursusmateriaal berusten bij Wijnhelden Academy.

Privacyverklaring
Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze cursisten en zullen zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens die wij verwerken. In onze privacyverklaring kun je lezen hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Toepasselijk recht en geschillen
Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

We hopen dat je geniet van onze cursussen, proefavonden en activiteiten!

Als je vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op, info@wijnhelden.academy.